Boombehoud: 2 van de 3 Canadese Populieren toch weg

De centrale stad doorkruist het goedgekeurde plan voor het Domela~plantsoen als het gaat om twee populieren naast het schoolplein. In ‘De Staatskrant’ stond in december 2017 daar een melding over. Op Facebookpagina ‘Domela Nieuwenhuis-plantsoen’ is er ook over bericht. Hierbij geven we als samenvatting twee documenten. Het eerste is een poging van bewoners in 2014 om met een zienswijze te pleiten voor een andere oplossing. Het tweede is een memo van wethouder Fenna Ulichki uit 2017  aan deelraad West over de risiko’s van deze bomen, die het eerdere besluit overstijgen. (ma)

(meer…)

Boombehoud: Twee grote Taxussen blijven

De twee taxussen in de ronde fundamenten achterin, waar het plantsoen op zijn breedst is, zullen blijven ( nummer 9 en 14). Tijdens de renovatie zullen ze waarschijnlijk net als in 2009 teruggesnoeid worden naar een zuilvorm. De overige taxussen ( twee groot twee klein) gaan weggehaald worden. De zaailing op de kerkmuur is nog een struik, maar die kan daar beter niet blijven vanwege het herstel van de muur. Voor de  twee Taxussen (2 en 3) in de ronde fundamenten van de entree is een kapvergunning aangevraagd: ze maken plaats voor sierlantaarns en daarmee is de entree van het plantsoen opener. De zaailing taxus in het midden van het plantsoen is kandidaat kap in twee van de drie modellen, omdat die dan midden op het nieuwe middenpad staat. Bovendien beneemt die het zicht op de geplande ‘herstelde’ kerkopbouw op het koor.

Later bleek dat ook in de aangenomen variant A deze zaailing niet houdbaar is maar om een andere reden, namelijk omdat die in het vlak staat dat veel lager is dan de randen van het plantsoen. Hier zal 30 centimeter nieuwe aarde opgebracht worden. De zaailing op de muur en deze in het midden ( zie bijlage) zijn niet kapvergunningplichtig omdat de stam nog niet de vereiste dikte heeft. Ze kunnen zonder kennisgeving weggehaald worden. De bewonersgroep is op de hoogte. (meer…)

Besluit bestemmingsplanwijziging is genomen

Het besluit tot bestemmingsplanwijziging van Domela naar groen is een feit 🙂 Afgelopen dinsdag (31-10-2017) was de vergadering daarover van de bestuurscommissie Amsterdam West en werd het besluit genomen, zelfs zonder dat stemming nodig was.

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Bestemmingsplangebied Domela Nieuwenhuisplantsoen

Namens Domela hebben we kort ingesproken, dat we er blij mee zijn en dat het goed gaat met het plantsoen en de samenwerking in de projectgroep. De commissieleden van de diverse fracties benoemden dat het een lang proces is geweest, maar dat het nu laat zien hoe het ook kan. Dank en complimenten voor alle bewoners die zich de afgelopen jaren voor het plantsoen hebben ingezet. Waarvan akte.
Wij willen daar nog aan toevoegen: en die zich de komende jaren inzetten. Het doet goed dat door de jaren heen ook nieuwe Domelanen opstaan, zoals voor kunst of voor het schoffelen. Er verhuist wel eens iemand, of iemand gaat zich met andere dingen bezighouden, maar we kunnen erop vertrouwen dat er steeds een stevige groep is.

Komende maanden worden door de gemeentelijk jurist alle stappen voorbereid en doorlopen, denk aan onderzoeken van flora en fauna e.d., voor zover nog niet gedaan voor de herinrichting. Wellicht is de wijziging er tegelijk met het nieuwe plantsoen. De timing maakt overigens niet uit, het project van herinrichting is er niet van afhankelijk. Wel wordt voor de bogen een speciale alinea opgenomen, omdat ze hoger zijn dan gewoonlijk is toegestaan voor een bouwwerk niet gebouw zijnde.

De stukken behorend bij de bestemmingsplanwijziging vind je in deze links

0_AB_besluit_VoorontwerpBP_Domela_Nieuwenhuisplantsoen.pdf

1_VoorontwerpBP_DNP_verbeelding.pdf

2_VoorontwerpBP_DNP_Regels.pdf

3_VoorontwerpBP_DNP_Toelichting.pdf

(AvdW)

Kunst op komst!

In samenwerking met gemeentelijk kunstcoordinator Maaike Sijbrandij hebben we in de projectgroep voor de kunst op Domela een traject uitgestippeld om een mooi, leuk, passend, buurtgedragen kunstwerk te realiseren op het plantsoen.
De kennismaking met Elspeth Pikaar, buurtbewoner en kunstenares met veel ervaring met bewonerskunstprojecten en ‘ingebouwde’ kunst (in de vloer, in ons geval) heeft een leuke aanpak opgeleverd. Er komen drie workshops eind deze maand waarin we Elspeth met zijn allen voeden met ideeen, gedachten, inspiratie en meer. Je kunt kiezen uit drie workshops:
woensdagmiddag 27 september
woensdagavond 27 september
zaterdagochtend 30 september

Klik hier voor meer info en details van de uitnodiging. Ben je erbij? Meld je graag aan op domelaplantsoen@gmail.com
In totaal kunnen maximaal 18 mensen meedoen. We hopen als altijd op een paar trouwe Domelanen naast wat nieuwe gezichten.

Wil je deze uitnodiging als je kunt en wilt, verder verspreiden in je eigen netwerk in de Spaarndammerbuurt?

(AW 12-9-2017)

Knooppunt: videoreportage 5e Domeladag

Buurtjournalist Martijn Suurenbroek toonde in drie afleveringen van zijn programma KNOOPPUNT op stads-tv Salto wat er gebeurde op 4 maart 2017, onze 5e Domeladag. Drie uur rondleidingen met vraag en antwoord over de drie modellen zijn op YouTube samengevat in een half uur documentaire, klik hieronder op het plaatje om ‘m te zien. Ontwerper Peter Ulle en twee betrokken buurtbewoners verzorgden de rondleidingen.
De film kan u helpen bij uw keuze van variant A, B en C. Indienen kan tot en met zaterdag 25 maart. De uitslag wordt na 27 maart hier bekendgemaakt, via Facebook en via e-mail als uw mailadres bij ons bekend is.

Behoud Canadese Populieren moeilijk ( januari 2018)

Zijaanzicht populieren
Nieuw stadsbreed beleid is  bedreiging voor bomen 11 en 12.
Op het Domelaplantsoen staan 4 populieren. Het gaat om twee soorten. Die hele smalle heet Italiaanse Populier ( 10) en de drie met een wijde hoge kroon heten Canadese Populier. Nummer 8 staat vrij en kan goed bijgehouden worden, de nummers 11 en 12 staan vlak naast het schoolplein en zijn meer arbeidsintensief. Stadsdeel West heeft in 2014 die twee bomen op de lijst gezet voor kap en vervanging. De twee staan nu zelfs op een stadsbrede lijst. Ze zouden te riskant zijn. De ontwerpgroep voor het plantsoen is het niet eens met het voornemen tot kap maar houdt er rekening mee dat binnen een jaar een aanvraag kapvergunning in de krant staat. Het gaat om nieuw en streng beleid.

Hieronder een bezwaarschrift uit 2014. Het pleidooi van de bewonerswerkgroep in de projektgroep is steeds geweest dat de bomen in ieder geval behouden moeten worden tot nieuwe aanplant in die strook hoogte heeft gewonnen. Wat er van komt moet nog blijken. Het kapbesluit valt buiten het projekt voor herinrichting, dus het is niet gestructueerd doorgesproken met projektgroep, school en bewonerswerkgroep. Het is meer ‘aangekondigd’.

 

P1160769MA_gMA_7-MA9

De bomen hebben meer onderhoud nodig dan andere soorten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid van de gemeente stadsbreed, zie : https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/936-canadese/

Brief (‘zienswijze’) van schoffelaars op het plantsoen uit 2014 is opnieuw naar gemeente gestuurd.

(meer…)

De entree van de buurt- het Plataanpleintje

EntreeKaartjeParoolDSCF4998-kopie-MA9

 

Op deze plek was in 2015 door bewoners herbouw van de kerkentree voorgesteld. Op onze Facebook-pagina werd op zeker moment duidelijk dat de ontwerpgroep aan het besluiten was de twee grote Taxussen in de entree van het plantsoen te vervangen door sierlantaarns ( verslag 14-11-16). In een ander verslag kon je zien dat er parkeerplaatsen verplaatst worden.
Dat was beide aanleiding tot vragen.  Hieronder de overwegingen (ma) .
(meer…)

Boombehoud- algemeen (2)

Binnen het plantsoenproject zijn drie modellen ontstaan, die gemeen hebben dat ze iets opener zijn dan het huidige landschap. Kijkend vanuit de plataan kan een passant direkt overzicht krijgen in wat te beleven is in het voormalige kerkschip. In de nieuwe plattegronden gaan twee-drie grotere Taxussen weg. De Gele Kornoelje gaat naar een nadere plaats. Veel struiken zullen vervangen worden. Voor de taxussen komt compensatie. In een eerdere versie van dit overzicht stond per abuis de reusachtige Iep bij de kerkmuur in de tekst ook als kapkandidaat. Daar is geen sprake van.
Toen in 2015 nog sprake was van een bouwprojekt zouden niet 2-3 maar zeker 8 bomen sneuvelen: drie Taxussen en nog vijf grote bomen, waaronder de populieren bij het schoolplein. De projektgroep, bewoners en ambtenaren, wil de grote bomen behouden.Voor de genoemde populieren echter is de centrale stad een stadsbrede kapvergunning aan het voorbereiden, die mogelijk in 2018 definitief wordt.
Over de taxussen en de populieren komen op deze website nog nadere stukken omdat er op onze Facebookpagina vragen over waren.

Kaart2012Kap
DP-bomen2018Wie het overzicht verder wil lezen klikt op … (meer…)

Kom naar de 5e Domeladag en kies mee!

Welk van de drie ontwerpmodellen wordt het definitieve ontwerp voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen?5e Domeladag omslag folder

Sinds de schetsontwerpen afgelopen december, is het ontwerp van het Domelaplantsoen flink opgeschoten. Met de reacties uit de buurt op de schetsen, zijn de hoofdlijnen in het plangebied bepaald. Het gaat om de objecten, de lijnen rond de kern van het plantsoen en de materialen.

Vervolgens heeft ontwerper Peter Ulle van het stadsdeel samen met de ontwerpgroep van bewoners drie mooie ontwerpmodellen gemaakt voor het plantsoen zelf, de kern. We staan voor de keuze welk van de drie modellen het definitieve ontwerp wordt. Ook dat leggen we graag voor aan de buurt. Aan welk model geef jij je punten? Het model met de meeste punten wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp. Dat wordt aan het Algemeen bestuur van West voorgedragen voor het formele besluit.

Ontwerpmodellen
We nodigen je uit om zaterdag 4 maart de drie ontwerpmodellen voor het plantsoen te komen bekijken op de 5e Domeladag van 13.00-16.00 op het Domela Nieuwenhuisplantsoen. We beelden dan het ontwerp op het plantsoen uit en geven een rondleiding, zodat je vragen kunt stellen en het ontwerp goed kunt beoordelen. We schenken warme soep als het koud is.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de bestaande situatie en de ontwerpmodellen in detail te bekijken. Meer toelichting geven we graag op de 5e Domeladag en daarna op deze site.

Bestaande situatie

Bestaande situatie

 

Model A Landschapstuin

Model A Landschapstuin

Model A Landschapstuin: Het plantsoen behoudt zijn landschappelijk karakter, met gebogen lijnen en asymmetrische indeling. Tweemaal herplant, voor de taxussen die sneuvelen bij de entree, en tweemaal bijplant. Dit model is groener (minder (half)verharding) dan de bestaande situatie.

 

Model 2 16feb_AW

Model B Artsenijtuin

Model B Artsenijtuin: Met lage buxushaagjes omlijnde plantvakken, symmetrie en zichtlijn naar het koor. Driemaal herplant, voor drie taxussen, verplaatsing van de gele kornoelje die plaatsmaakt voor een centraal ‘pleintje’ met zitbanken, en eenmaal bijplant. Dit model is even groen als de bestaande situatie.

 

Model C 't Groene Schip

Model C ’t Groene Schip

Model C ’t Groene Schip: Plantvakken bootsen de vroegere kerkbanken na. Symmetrie en zihtlijn naar het koor. Driemaal herplant, voor drie taxussen, verplaatsing van de gele kornoelje die plaatsmaakt voor de indeling met ‘kerkbanken’, en eenmal bijplant. Dit model is even groen als de bestaande situatie.

Jouw keuze!
Tussen 23 en 26 februari ontvangen alle bewoners van de Spaarndammerbuurt huis-aan-huis een folder in de bus ‘Domelaplantsoen A, B of C?’. In de folder vind je de Keuzekaart en de unieke code.

Heb je de ontwerpmodellen bekeken en je keuze gemaakt? We vragen je om je keuze aan te geven door op de Keuzekaart 9 punten te verdelen over de drie modellen. Dat kan met de papieren Keuzekaart, die je kunt inleveren op de 5e Domeladag op 4 maart. Daarna tot en met zaterdag 25 maart nog bij:
* buurthuis de Horizon, Hembrugstraat 156
* openbare bibliotheek, Spaarndammerstraat 490
* schoffelaars op zaterdag 11 maart 10.00-13.00 uur (kom je gelijk meeschoffelen?)

Je kunt je keuze vanaf 4 maart ook doorgeven met de digitale Keuzekaart op deze site en de unieke code uit de folder.

Elke code mag maar één keer gebruikt worden. Bij dubbel gebruik (foei!;) telt de papieren kaart.

Als je met meerdere mensen per adres wilt meedoen, kun je op de Domeladag persoonlijk op vertoon van deze folder een extra Keuzekaart krijgen.

Uitkomst
Maandag 27 maart tellen we de punten. Wil je daarbij zijn? Stuur een mail naar domelaplantsoen@gmail.com

Vervolgens publiceren we de uitkomst van de peiling via deze website, Facebook en via e-mail.

Wil je op de hoogte gehouden worden over het Domelaplantsoen en/of heb je andere opmerkingen? Laat het ons weten via domelaplantsoen@gmail.com

Wil je helpen bij het onderhoud van het plantsoen (‘schoffelen’)? Kom er graag bij, elke 2e zaterdag van de maand 10.00-13.00 uur.

Hartelijk dank voor je aandacht en bijdrage!