Bericht van Bewonerswerkgroep DOMELA~plantsoen

Strategie

Strategienota Dagelijks Bestuur van stadsdeel Westerpark conform het raadsbesluit uit 2007, met op pagina 18: “Om af te wijken (…) van de uitgangspunten die door de stadsdeelraad zijn vastgesteld wordt op dit moment politiek niet haalbaar geacht”. (PDF)